Adatkezelési szabályzat

Hozzájáruló Nyilatkozat

Pályázóként (Felhasználó) a jelentkezés gomb megnyomásával illetve önéletrajzom e-mailen, faxon, postai úton történő elküldésével hozzájárulok illetve tudomásul veszem az alábbiakat:

 • Hozzájárulok, hogy adataim, csatolt dokumentumaim bekerüljenek az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. adatbankjába.
 • Az adatbank a Nexum Magyarország Kft. üzemeltetésében lévő szerveren található.
 • Kötelezem magam, hogy csak saját nevemben regisztrálok az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. Karrier portálján.
 • Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és elmúltam 16 éves.
 • Hozzájárulok, hogy a regisztrációm során közölt adataimat az Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. felhasználja az üres álláshelyek betöltése érdekében.
 • Jogomban áll az állásportál adatbankjában elhelyezett személyes adataimat - beleértve a csatolt dokumentumaimat is - módosítani, archiválni, vagy törölni, ez irányú szándékomat írásban jelezhetem, illetve új önéletrajz küldése esetén régi adataim felülíródnak.

Tudomásul veszem az alábbiakat:

Adatkezelő figyelembe veszi a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásait illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait. Adatkezelő célja, hogy minden jelentkező számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák.

Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatokat az Adatkezelő a megnyíló szabad pozíciók betöltése érdekében kezeli. A kezelt adatok a karrierportál használói által feltöltött, illetve önéletrajzokból származó személyes adatok, elsősorban személyazonosításra alkalmas, valamint képzettségi, szakmai tapasztalatokkal kapcsolatos adatok.

A kezelt személyes adatok tételes felsorolása: név, e-mail cím, önéletrajz adatai, születési dátum, lakcím, telefonszám, végzettség, szakmai ismeret, előző munkahelyek, fizetési igény, jogosítvány, hobbi

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelésének jogalapja az adatokat feltöltő személy – jelölőmező megjelölésével kifejezett – egyértelmű hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben felsorolt személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor legfeljebb egy évig kezeljük azokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Adatkezelő az adatkezelés során külső közreműködőt vesz igénybe, aki a toborzó rendszer üzemeltetéséhez informatikai támogatást biztosít, valamint adatfeldolgozóként a beérkezett adatokat, a toborzási folyamatokat jól támogató formában csoportosíthatja, továbbá biztosítja azok elérhetőségét a kiválasztási folyamatban érintett vezetők számára. Az adatfeldolgozó is a megadástól számított legfeljebb egy évig őrzi meg az adatokat.

Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő működési területéből adódóan kiemelten kezeli az adatbiztonság kérdését.

Adminisztratív és technológiai védelmi kontrollokat működtet.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és kivitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A személyes adatokat tartalmazó iratokat, elektronikus dokumentumokat megfelelő módon tároljuk. Az aktualitásukat vesztett adatokat, bizalmas információkat tartalmazó iratokat és adathordozókat szakszerűen és biztonságosan kezeljük és semmisítjük meg.

Minden Adatkezelői munkavállaló és szerződött partner, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni a személyes adatokat, és minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák. Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni. Adatkezelői munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett.

Munkaidő alatt az irodák elhagyásakor az iroda ajtót zárjuk. Munkaidő után a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárható szekrényekben tároljuk.

Az érintett Felhasználó jogai:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelő elérhetőségein az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint azok törlését;
 • az adatkezelés korlátozását;
 • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

Erre vonatkozó kérelem esetén Adatkezelő a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti Adatkezelő belső adatvédelmi felelősének eljárását az adatvedelem@alpine.hu címen, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A fentieken túlmenően az adatkezelésre a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásai alapján kerül sor.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Adatkezelő az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerezheti meg és dolgozhatja fel. Adatkezelő az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolhatja, és attól eltérő módon nem használja fel. Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A kezelt személyes adatokat az Adatkezelő csak az érintett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Adatkezelő, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

A honlap megtekintése esetén, annak hatékonyabb szolgáltatásnyújtása érdekében "sütik" (cookie) kerülnek elhelyezésre az igénybe vevők számítógépén. Süti az igénybe vevő böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs fájl, mely az igénybe vevő későbbi azonosítására szolgál. Ez a fájl konkrét információkat ad meg a honlap korábbi használatával kapcsolatban. Ezek az információk nem alkalmasak az igénybe vevő személyének azonosítására, csak az igénybe vevő gépének felismerésére. Üzemeltető a honlapról begyűjtött süti-információk segítségével követni tudja az új és ismételt látogatók számát, valamint belső elemzéseket tud készíteni a felkeresett oldalakról, így jobban megismerheti a használati szokásokat. Lehetősége nyílik információkat elemezni, hogy ezzel is elősegíthesse a honlap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a sütiket, de az igénybe vevő a böngészőjében módosíthatja a beállításokat, lehetősége van a sütik elutasítására vagy arra, hogy szelektíven csak bizonyos sütiket fogadjon el. Abban az esetben azonban, ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy a honlap bizonyos szolgáltatásait nem tudja használni, vagy bizonyos oldalak nem fognak megfelelően megjelenni. A honlapon az igénybe vevők számítógépeinek az IP-címei naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék azok látogatását. Az oldal megtekintésekor, valamint a regisztrációk alakalmával rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás időpontja, valamint bizonyos esetekben – amikor az igénybe vevő számítógépének beállítása engedi – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezek a naplófájlban rögzített adatok a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztikai célra, valamint a honlap biztonságos működésének biztosítására, jogellenes támadások kivédésére és felderítésére kerülnek felhasználásra. Üzemeltető ezeket az adatokat a felhasználó hozzájárulása hiányában csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére. A naplófájlok 180 napig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén.